Keywords = Strongyloidiasis
Evaluation of IgM-based ELISA for the Detection of Strongyloidiasis by NIE Protein

Volume 9, Issue 1, March 2022, Pages 557-562

10.30491/jabr.2021.254342.1304

Katayoun Dastan; Mehdi Assmar; Nour Amirmozafari; Fariborz Mansour Ghanaei; Mirsasan Mirpour